Composers:

Nazar Skrypnyk (1992)
Valton BEQIRI (1967)
Daria Pavlotskaya (1994)